Công ty Cổ phần Lilama 3 (LM3: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    49.78 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.66 %
  • Khác
    49.56 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam 2563600.0 49.779 % 02/06/2016