Công ty Cổ phần Licogi 13 (LIG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    6.36 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.06 %
  • Khác
    93.58 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI) 2717573.0 6.359 % 16/08/2016
Phạm Văn Thăng Tổng Giám đốc 2181631.0 5.105 % 31/12/2018
Bùi Đình Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 1887500.0 4.417 % 31/12/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính giáo dục 1736721.0 4.064 % 26/11/2015