Tổng Công ty LICOGI - CTCP (LIC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    40.71 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    59.29 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bộ Xây Dựng 3.6640691E7 40.712 % 16/03/2017
Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Khu Đông 3.15E7 35.0 % 16/03/2017
Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường 1.7312888E7 19.237 % 20/06/2018