Công ty Cổ phần Long Hậu (LHG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    48.67 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.65 %
  • Khác
    37.68 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận 2.4338478E7 48.665 % 15/11/2017
Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund 3395807.0 6.79 % 28/12/2017