Công ty Cổ phần Long Hậu (LHG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    49.9 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.6 %
  • Khác
    35.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận 1.3015229E7 50.039 % 18/03/2016
Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund 1647700.0 6.335 % 23/01/2017
Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn 1159821.0 4.459 % 22/12/2015