Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    22.59 %
  • Khác
    77.41 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Shih Kuan Tung 289,250 8.04 % 16/08/2016
Lê Đình Hiển Chủ tịch Hội đồng quản trị 108,000 3 % 24/06/2015