Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    27.37 %
  • Khác
    72.63 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Shih Kuan Tung 325250.0 17.209 % 29/11/2016
Lê Đình Hiển Chủ tịch Hội đồng quản trị 268000.0 14.18 % 21/12/2016
Phạm Văn Ba 188121.0 9.953 % 24/06/2015
Hầu Văn Tuấn Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 94500.0 5.0 % 24/06/2015
Mai Nam Dương Thành viên Hội đồng quản trị 85150.0 4.505 % 23/01/2017
Mai Anh Tuấn 85000.0 4.497 % 23/01/2017
Nguyễn Thị Liên Trưởng Ban Kiểm soát 72550.0 3.839 % 23/01/2017