Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.13 %
  • Khác
    99.87 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Hà Giang Chủ tịch Hội đồng quản trị 4,322,600 21.62 % 30/06/2015
Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Long Giang 3,054,000 15.27 % 31/12/2013
MECO JSC 2,717,590 13.59 % 31/12/2012