Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.09 %
  • Khác
    99.91 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Hà Giang Đại diện công bố thông tin 4322600.0 12.495 % 24/01/2017
Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Long Giang 3664800.0 10.594 % 07/12/2016
MECO JSC 3261108.0 9.427 % 07/12/2016