Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.13 %
  • Khác
    99.87 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Hà Giang Đại diện công bố thông tin 4322600.0 21.617 % 30/06/2015
Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Long Giang 3054000.0 15.273 % 31/12/2013
MECO JSC 2717590.0 13.59 % 31/12/2012