Công ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII (LGC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    45.0 %
  • Khác
    55.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CII 1.04915852E8 54.401 % 14/05/2018
METRO PACIFIC TOLLWAYS CORPORATION 8.6666666E7 44.939 % 31/12/2016
LUCERNE ENTERPRISE LTD 1.896648E7 9.835 % 10/04/2018