Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (LG9: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
LICOGI 2563566.0 51.0 % 10/04/2017
Nguyễn Văn Vinh 457194.0 9.095 % 14/11/2018
Nguyễn Thị Hoàng Vân 401354.0 7.857 % 10/12/2018