Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung (LEC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Lemony Hà Nội 5235124.0 20.058 % 23/05/2017
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đoàn Linh Gia 5235124.0 20.058 % 23/05/2017
Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển và Xây dựng Việt Trung 5235124.0 20.058 % 23/05/2017