Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (LDP: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    31.88 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.83 %
  • Khác
    64.29 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 2167498.0 31.876 % 19/12/2016
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim 1632000.0 24.001 % 19/12/2016
Nguyễn Thị Ánh Mai 846132.0 12.443 % 19/12/2016
Ngô Khánh Luận 662800.0 9.747 % 15/05/2017