Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    28.25 %
  • Khác
    71.75 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
LUCERNE ENTERPRISE LTD 1.899648E7 18.997 % 30/06/2018
NS Advisory Inc Pte.LTD 7500000.0 7.5 % 05/01/2018
Bùi Dương Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 5250044.0 5.25 % 31/12/2017
Công ty Cổ phần Cơ điện miền Trung (CEMC) 4900000.0 4.9 % 05/01/2018
CTCP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng 4900000.0 4.9 % 05/01/2018