Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    35.91 %
  • Khác
    64.09 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
LUCERNE ENTERPRISE LTD 15,311,850 20.08 % 05/09/2016
Bùi Dương Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,400,000 4.46 % 26/12/2015
Red River Holding 2,804,710 3.68 % 31/12/2013
Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong 2,431,125 3.19 % 17/06/2011
SSI 2,407,105 3.16 % 17/06/2011