Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    26.19 %
  • Khác
    73.81 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
LUCERNE ENTERPRISE LTD 1.531185E7 20.081 % 05/09/2016
Bùi Dương Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 5200000.0 6.82 % 17/07/2017
Red River Holding 2804710.0 3.678 % 31/12/2013
Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong 2431125.0 3.188 % 17/06/2011
SSI 2407105.0 3.157 % 17/06/2011