Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    28.05 %
  • Khác
    71.95 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
LUCERNE ENTERPRISE LTD 1.896648E7 19.354 % 10/04/2018
NS Advisory Inc Pte.LTD 7500000.0 7.653 % 05/01/2018
Bùi Dương Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 5250044.0 5.357 % 31/12/2017
Công ty Cổ phần Cơ điện miền Trung (CEMC) 4900000.0 5.0 % 05/01/2018
CTCP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng 4900000.0 5.0 % 05/01/2018