Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện (LCD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    36.18 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    63.82 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần 542750.0 36.185 % 31/12/2014
Trần Văn Hưng 192777.0 12.852 % 31/12/2016
Vũ Hoàng Tùng Thành viên Hội đồng quản trị 189386.0 12.626 % 31/12/2015
Vũ Thị Thúy Giang 110935.0 7.396 % 30/06/2016
Hoàng Hữu Hải 82046.0 5.47 % 07/05/2015
Lê Thị Hà Thành viên Hội đồng quản trị 78761.0 5.251 % 31/12/2015
Hoàng Văn Lít Thành viên Hội đồng quản trị 45555.0 3.037 % 31/12/2015