Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện (LCD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    36.18 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    63.82 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần 542750.0 36.185 % 31/12/2014
Vũ Hoàng Tùng Thành viên Hội đồng quản trị 136886.0 9.126 % 23/04/2018
Hoàng Hữu Hải 134546.0 8.97 % 30/03/2018
Vũ Thị Thúy Giang 126452.0 8.43 % 23/04/2018
Hoàng Văn Lít Thành viên Hội đồng quản trị 45555.0 3.037 % 31/12/2015