Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện (LCD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    36.18 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    63.82 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty lắp máy Việt Nam ( Lilama ) 542,750 36.18 % 31/12/2014
Vũ Hoàng Tùng Ủy viên Hội đồng quản trị 189,386 12.63 % 31/12/2015
Vũ Thị Thúy Giang 110,935 7.4 % 30/06/2016
Lê Thị Hà Ủy viên Hội đồng quản trị 78,761 5.25 % 31/12/2015
Hoàng Văn Lít Ủy viên Hội đồng quản trị 45,555 3.04 % 31/12/2015