Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.18 %
  • Khác
    93.82 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
LHC 4,581,586 56.16 % 31/08/2016
Trần Hùng Phương Ủy viên Hội đồng quản trị 660,130 8.09 % 30/06/2016
Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vật liệu xây dựng FICO 341,039 4.18 % 30/06/2015