Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.34 %
  • Khác
    93.66 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
LHC 5021586.0 59.077 % 19/09/2017
Trần Hùng Phương Thành viên Hội đồng quản trị 500130.0 5.884 % 30/06/2018
Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vật liệu xây dựng FICO 346039.0 4.071 % 08/06/2010