Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.59 %
  • Khác
    92.41 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
LHC 4671586.0 117.213 % 30/06/2017
Trần Hùng Phương Thành viên Hội đồng quản trị 660130.0 16.563 % 30/06/2016
Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vật liệu xây dựng FICO 346039.0 8.682 % 08/06/2010
Công đoàn Cơ sở Ngân hàng ĐT và PT Lâm Đồng 219927.0 5.518 % 06/02/2009