Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An (LBE: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.52 %
  • Khác
    99.48 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Đức Thắng 252000.0 22.995 % 31/12/2015
Phạm An Khang 171000.0 15.604 % 05/07/2017
Lê Thị Luyến 163100.0 14.883 % 05/07/2017
Đặng Thúy Hoan 143900.0 13.131 % 05/07/2017