Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An (LBE: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.72 %
  • Khác
    97.28 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Hữu Hiếu Ủy viên Hội đồng quản trị 269,100 24.56 % 31/12/2015
Phạm Đức Thắng 252,000 23 % 31/12/2015
Nguyễn Thị Thùy 60,000 5.48 % 31/12/2015