Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An (LBE: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.63 %
  • Khác
    95.37 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Hữu Hiếu Thành viên Hội đồng quản trị 269100.0 24.555 % 31/12/2015
Phạm Đức Thắng 252000.0 22.995 % 31/12/2015
Nguyễn Thị Thùy 60000.0 5.475 % 31/12/2015