Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên (LBC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Thương Mại Hà Nội - Công ty cổ phần 464124.0 30.942 % 20/11/2018
Vũ Minh Tuấn Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 287351.0 19.157 % 25/01/2019
Trịnh Hải Đường Phó Tổng Giám đốc 75079.0 5.005 % 25/01/2019
Nguyễn Thị Phương Thành viên Hội đồng quản trị 54618.0 3.641 % 25/01/2019