Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An (LAW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    60.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    40.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban nhân dân tỉnh Long An 7320000.0 60.0 % 29/08/2017
CTCP Đầu tư ngành nước DNP 4532440.0 37.151 % 12/11/2018