Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An (LAW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    72.34 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    27.66 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban nhân dân tỉnh Long An 8,825,000 72.34 % 23/09/2015
Vũ Văn Cường 1,571,720 12.88 % 21/04/2016