Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    69.82 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.15 %
  • Khác
    25.03 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 7.8791985E7 69.816 % 25/01/2017
Vietnam Investment Limited 4706352.0 4.17 % 04/08/2016