Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    54.82 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.01 %
  • Khác
    38.17 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 61,863,525 54.82 % 04/08/2016
Vietnam Investment Limited 4,706,352 4.17 % 04/08/2016