Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (L62: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp nặng Việt Hải 1104656.0 13.312 % 10/12/2018
Vũ Khắc Nhiềm 698529.0 8.418 % 10/12/2018
Hoàng Sỹ Khang 698529.0 8.418 % 10/12/2018
Trần Xuân Trường Phó Tổng Giám đốc 654983.0 7.893 % 03/12/2018
Hoàng Trung Kiên 519835.0 6.264 % 10/12/2018
Vũ Kế Chương Thành viên Hội đồng quản trị 374506.0 4.513 % 31/12/2017