Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (L62: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    53.08 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    46.92 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần 3047807.0 53.081 % 31/12/2013
Nguyễn Văn Kỳ 717350.0 12.493 % 09/03/2016
Trần Xuân Trường Thành viên Hội đồng quản trị 216490.0 3.77 % 25/04/2016