Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (L62: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    44.96 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    55.04 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần 3730515.0 44.955 % 14/11/2017
Nguyễn Văn Kỳ 1190370.0 14.345 % 14/11/2017
Trần Xuân Trường Thành viên Hội đồng quản trị 654983.0 7.893 % 03/12/2018
Vũ Kế Chương Thành viên Hội đồng quản trị 374506.0 4.513 % 31/12/2017