Công ty Cổ phần Lilama 45.4 (L44: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    35.41 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.49 %
  • Khác
    64.1 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần 1402346.0 35.413 % 10/05/2016
Phan Phúc Doãn 198300.0 5.008 % 04/06/2015