Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama (L35: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.43 %
  • Khác
    47.57 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần 1665299.0 51.002 % 12/03/2013
Đặng Lam Giang 271700.0 8.321 % 14/09/2018
Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm bưu điện 181700.0 5.565 % 14/03/2012
Lê Tuấn Minh Thành viên Ban Kiểm soát 99761.0 3.055 % 30/06/2016