Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama (L35: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.11 %
  • Khác
    48.89 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty lắp máy Việt Nam ( Lilama ) 1,665,299 51 % 12/03/2013
Đặng Lam Giang 200,300 6.13 % 30/06/2015
PTI 181,700 5.56 % 14/03/2012
Lê Tuấn Minh Thành viên Ban Kiểm soát 99,761 3.06 % 30/06/2016