Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (L18: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.22 %
  • Khác
    99.78 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH một thành viên VPID Hà Nội 815,900 15.11 % 31/12/2014
Đặng Văn Giang Chủ tịch Hội đồng quản trị 664,700 12.31 % 31/12/2015
Văn Phụng Hà Ủy viên Hội đồng quản trị 453,500 8.4 % 13/04/2016
Nguyễn Đình Thủy Ủy viên Hội đồng quản trị 263,900 4.89 % 09/06/2016
Nguyễn Thị Thúy 228,600 4.23 % 31/12/2015
Đỗ Thị Hoan 202,500 3.75 % 31/12/2015