Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (L18: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.23 %
  • Khác
    99.77 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH một thành viên VPID Hà Nội 815900.0 15.109 % 31/12/2014
Đặng Văn Giang Chủ tịch Hội đồng quản trị 664700.0 12.309 % 31/12/2015
Văn Phụng Hà 453500.0 8.398 % 13/04/2016
Nguyễn Đình Thủy Thành viên Hội đồng quản trị 263900.0 4.887 % 09/06/2016
Nguyễn Thị Thúy 228600.0 4.233 % 31/12/2015
Đỗ Thị Hoan 202500.0 3.75 % 31/12/2015