Công ty Cổ phần Licogi 14 (L14: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty LICOGI - CTCP 3,962,306 26.42 % 27/04/2018
Phạm Gia Lý Chủ tịch Hội đồng quản trị 778,832 5.19 % 12/10/2018
Nguyễn Thúy Ngư 759,748 5.06 % 27/04/2018