Công ty Cổ phần Licogi 14 (L14: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
LICOGI 3962306.0 26.417 % 27/04/2018
Phạm Gia Lý Chủ tịch Hội đồng quản trị 778832.0 5.193 % 12/10/2018
Nguyễn Thúy Ngư 759748.0 5.065 % 27/04/2018