Công ty Cổ phần Licogi 14 (L14: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    26.42 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.42 %
  • Khác
    73.16 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI) 1981149.0 26.417 % 30/06/2017
Nguyễn Thúy Ngư 421875.0 5.625 % 30/06/2017
Phạm Gia Lý Chủ tịch Hội đồng quản trị 229167.0 3.056 % 30/06/2017