Công ty cổ phần Licogi 12 (L12: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Dương Xuân Quang Chủ tịch Hội đồng quản trị 1633607.0 24.242 % 02/04/2018
Tổng Công ty LICOGI - CTCP 596700.0 8.855 % 25/11/2016
Dương Xuân Tứ Thành viên Hội đồng quản trị 542615.0 8.052 % 18/09/2017
Hoàng Minh Tuấn Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 360129.0 5.344 % 02/04/2018
Nguyễn Thị Chung Thành viên Hội đồng quản trị 210000.0 3.116 % 18/09/2017
Phùng Văn Thanh Phó Tổng Giám đốc 210000.0 3.116 % 12/09/2017