Công ty Cổ phần LILAMA 10 (L10: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.2 %
  • Khác
    47.8 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty lắp máy Việt Nam ( Lilama ) 5,049,000 51.57 % 21/06/2016
Nguyễn Đức Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,291,470 23.41 % 30/06/2016
Trịnh Ngọc Tuấn Hùng Đại diện công bố thông tin 929,504 9.49 % 30/06/2016