Công ty Cổ phần LILAMA 10 (L10: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.05 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.04 %
  • Khác
    47.91 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần 5049000.0 51.573 % 21/06/2016
Nguyễn Đức Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 2530980.0 25.853 % 31/12/2017
Trịnh Ngọc Tuấn Hùng Đại diện công bố thông tin 1022454.0 10.444 % 31/12/2017