Công ty Cổ phần LILAMA 10 (L10: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.01 %
  • Khác
    98.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần 5049000.0 51.573 % 21/06/2016
Đặng Văn Long Thành viên Hội đồng quản trị 814301.0 8.318 % 26/02/2019
Đỗ Văn Nhuận 556491.0 5.684 % 26/02/2019