Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum (KTU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
UBND tỉnh Kon Tum 363118.0 30.002 % 29/05/2018
Bùi Văn Hà 189728.0 15.676 % 29/05/2018
Phan Thị Yến 170088.0 14.053 % 29/05/2018
Hoàng Văn Danh Thành viên Hội đồng quản trị 115176.0 9.516 % 29/05/2018