Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường (KTT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.83 %
  • Khác
    94.17 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hoàng Hữu Tuấn Đại diện công bố thông tin 554,300 18.76 % 30/06/2015
Hoàng Anh Tú Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 121,900 4.12 % 30/06/2015