Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường (KTT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.46 %
  • Khác
    99.54 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hoàng Hữu Tuấn Đại diện công bố thông tin 554300.0 18.758 % 30/06/2015
Tô Thị Mến 153200.0 5.184 % 28/11/2017
Hoàng Anh Tú Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 121900.0 4.125 % 30/06/2015