Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (KTS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.3 %
  • Khác
    90.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Kim Hà Việt 760500.0 15.0 % 11/01/2013
Nguyễn Tất Đạt 358800.0 7.077 % 01/04/2013
America LLC 254190.0 5.014 % 14/05/2018
Tạ Ngọc Hương 251000.0 4.951 % 30/06/2016
Trần Ngọc Lan 250000.0 4.931 % 30/06/2016
Trần Ngọc Tuấn 246532.0 4.863 % 30/06/2016
Trần Thị Thái 152100.0 3.0 % 30/06/2015