Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (KTS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.03 %
  • Khác
    88.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Kim Hà Việt 760,500 15 % 11/01/2013
Nguyễn Tất Đạt 358,800 7.08 % 01/04/2013
America LLC 306,290 6.04 % 28/11/2019
Tạ Ngọc Hương 251,000 4.95 % 30/06/2016
Trần Ngọc Lan 250,000 4.93 % 30/06/2016
Trần Ngọc Tuấn 246,532 4.86 % 30/06/2016
Trần Thị Thái 152,100 3 % 30/06/2015