Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (KTC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 1.7886578E7 49.039 % 13/10/2017
Công ty Xăng dầu Khu vực II 9118459.0 25.0 % 13/10/2017
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ 5083913.0 13.939 % 13/10/2017
Quỹ Đầu tư Phát triển Kiên Giang 3647383.0 10.0 % 13/10/2017