Công ty Cổ phần KASATI (KST: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    33.88 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.64 %
  • Khác
    62.48 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 1015000.0 33.878 % 30/06/2014
Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm bưu điện 638090.0 21.298 % 31/12/2017