Công ty Cổ phần KASATI (KST: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    33.88 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.12 %
  • Khác
    63 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VNPT 1,015,000 33.88 % 30/06/2014
PTI 290,000 9.68 % 30/06/2014