Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh (KSQ: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.54 %
  • Khác
    98.46 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Đình Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 1400000.0 4.667 % 31/12/2016
Dương Văn Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 1400000.0 4.667 % 31/12/2016