Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu (KSK: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.68 %
  • Khác
    98.32 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Hải Đoàn 3359209.0 14.062 % 22/05/2018
Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM 2609500.0 10.924 % 19/07/2017
Nguyễn Xuân Mai 1568800.0 6.567 % 26/12/2013
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH 1300000.0 5.442 % 30/06/2015