Công ty cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa (KSE: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    9.92 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    90.08 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa 132200.0 9.919 % 21/04/2017
Nguyễn Trọng Thắng Đại diện công bố thông tin 109900.0 8.246 % 21/04/2017
Trần Thị Tình Phó Tổng Giám đốc 87100.0 6.535 % 08/09/2017
Nguyễn Lương Ích Phó Tổng Giám đốc 87100.0 6.535 % 21/04/2017
Lê Xuân Sơn Thành viên Hội đồng quản trị 67300.0 5.05 % 21/04/2017
Nguyễn Đào Thành viên Hội đồng quản trị 46100.0 3.459 % 21/04/2017