Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico (KSD: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.69 %
  • Khác
    99.31 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Hữu Biền Thành viên Hội đồng quản trị 4132000.0 34.433 % 20/03/2019
Bùi Việt Vương Thành viên Hội đồng quản trị 1883000.0 15.692 % 31/12/2018
Hoàng Tùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1354100.0 11.284 % 31/12/2018
Đàm Thị Ái Len Giám đốc Tài chính 720000.0 6.0 % 31/12/2018
Đoàn Minh Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 715200.0 5.96 % 31/12/2018
Nguyễn Trọng Bách Thành viên Hội đồng quản trị 580000.0 4.833 % 31/12/2018