Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico (KSD: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.78 %
  • Khác
    99.22 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Hữu Biền Thành viên Hội đồng quản trị 2400000.0 20.0 % 14/08/2017
Bùi Việt Vương Thành viên Hội đồng quản trị 1800000.0 15.0 % 08/12/2017
Hoàng Tùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1354100.0 11.284 % 23/02/2016
Đàm Thị Ái Len Giám đốc Tài chính 720000.0 6.0 % 26/05/2017
Đoàn Minh Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 602400.0 5.02 % 25/11/2016