Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico (KSD: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.19 %
  • Khác
    99.81 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Hữu Biền Thành viên Hội đồng quản trị 2250400.0 12.502 % 15/12/2016
Bùi Việt Vương Thành viên Hội đồng quản trị 1617000.0 8.983 % 22/03/2017
Hoàng Tùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1354100.0 7.523 % 23/02/2016
Đoàn Minh Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 602400.0 3.347 % 25/11/2016
Đàm Thị Ái Len Giám đốc Tài chính 600000.0 3.333 % 01/06/2015