Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico (KSD: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.96 %
  • Khác
    99.04 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Hữu Biền Thành viên Hội đồng quản trị 2990000.0 24.917 % 22/06/2018
Bùi Việt Vương Thành viên Hội đồng quản trị 1850000.0 15.417 % 16/01/2018
Hoàng Tùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1354100.0 11.284 % 23/02/2016
Đàm Thị Ái Len Giám đốc Tài chính 720000.0 6.0 % 26/05/2017
Đoàn Minh Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 681200.0 5.677 % 12/01/2018
Nguyễn Trọng Bách 580000.0 4.833 % 28/09/2018