Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico (KSD: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.19 %
  • Khác
    99.81 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Hữu Biền Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,169,900 12.06 % 30/06/2016
Hoàng Tùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,354,100 7.52 % 23/02/2016
Bùi Việt Vương Ủy viên Hội đồng quản trị 1,345,000 7.47 % 17/08/2016
Đàm Thị Ái Len Giám đốc Tài chính 600,000 3.33 % 01/06/2015