Công ty Cổ phần Muối Khánh Hòa (KSC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hồ Quang Toản 923,000 24.68 % 21/09/2016
Nguyễn Thị Phượng 916,684 24.51 % 20/05/2016
Hoàng Ngọc Tiến Phó Tổng Giám đốc 496,958 13.29 % 30/06/2015
Văn Hiền Đức Chủ tịch Hội đồng quản trị 134,700 3.6 % 30/06/2015