Công ty Cổ phần Muối Khánh Hòa (KSC: OTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    %
  • Khác
    %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hồ Quang Toản Phó Tổng Giám đốc 923000.0 24.681 % 21/09/2016
Nguyễn Thị Phượng Chủ tịch Hội đồng quản trị 916684.0 24.512 % 20/05/2016
Hoàng Ngọc Tiến Phó Tổng Giám đốc 496958.0 13.289 % 30/06/2015
Nguyễn Bá Hùng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 347738.0 9.298 % 19/10/2016
Phan Thị Thu Thảo 215724.0 5.768 % 12/04/2017
Trịnh Hoàng Tiến 211925.0 5.667 % 28/03/2012