Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.62 %
  • Khác
    96.38 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Dream House Corp. 5226800.0 22.337 % 29/08/2016
VF1 1161828.0 4.965 % 18/06/2015
PXP VietNam Emerging Equity Fund Limited 1158070.0 4.949 % 17/12/2015
VDSC 896220.0 3.83 % 18/06/2015
Quỹ đầu tư chứng khoán Bảo Việt 808292.0 3.454 % 18/06/2015
Công ty cổ phần chứng khoán Đệ Nhất 779693.0 3.332 % 18/06/2015
Quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt 768336.0 3.283 % 18/06/2015