Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.56 %
  • Khác
    94.44 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Dream House Corp. 1.31536E7 28.106 % 19/03/2018
VF1 2323656.0 4.965 % 23/03/2017
PXP VietNam Emerging Equity Fund Limited 2316140.0 4.949 % 23/03/2017
Rồng Việt 1792440.0 3.83 % 23/03/2017
Quỹ đầu tư chứng khoán Bảo Việt 1616584.0 3.454 % 23/03/2017
Công ty cổ phần chứng khoán Đệ Nhất 1559386.0 3.332 % 23/03/2017
Quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt 1536672.0 3.283 % 23/03/2017