Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.28 %
  • Khác
    90.72 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần DRH Holdings 14,468,960 26.9 % 07/08/2018
Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam 2,556,022 4.75 % 07/08/2018
PXP VietNam Emerging Equity Fund Limited 2,547,754 4.74 % 07/08/2018
Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) 1,971,684 3.67 % 07/08/2018
Quỹ đầu tư chứng khoán Bảo Việt 1,778,242 3.31 % 07/08/2018
Công ty cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam 1,715,325 3.19 % 07/08/2018
Quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt 1,690,339 3.14 % 07/08/2018