Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.01 %
  • Khác
    96.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Dream House Corp. 5,226,800 22.34 % 29/08/2016
VF1 1,161,828 4.96 % 18/06/2015
PXP VietNam Emerging Equity Fund Limited 1,158,070 4.95 % 17/12/2015
VDSC 896,220 3.83 % 18/06/2015
Quỹ đầu tư chứng khoán Bảo Việt 808,292 3.45 % 18/06/2015
Công ty cổ phần chứng khoán Đệ Nhất 779,693 3.33 % 18/06/2015
Quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt 768,336 3.28 % 18/06/2015