Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.74 %
  • Khác
    92.26 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần DRH Holdings 1.446896E7 26.904 % 07/08/2018
VF1 2556022.0 4.753 % 07/08/2018
PXP VietNam Emerging Equity Fund Limited 2547754.0 4.737 % 07/08/2018
Rồng Việt 1971684.0 3.666 % 07/08/2018
Quỹ đầu tư chứng khoán Bảo Việt 1778242.0 3.307 % 07/08/2018
Công ty cổ phần chứng khoán Đệ Nhất 1715325.0 3.19 % 07/08/2018
Quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt 1690339.0 3.143 % 07/08/2018