Công ty Cổ phần Tư vấn dự án quốc tế KPF (KPF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.72 %
  • Khác
    98.28 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đoàn Minh Tuấn Ủy viên Hội đồng quản trị 3088800.0 18.0 % 23/11/2016
Đặng Quang Thái Ủy viên Hội đồng quản trị 2000000.0 11.655 % 12/12/2016
Nguyễn Bích Phượng 1759440.0 10.253 % 21/11/2016
Nguyễn Thanh Hoa 1201200.0 7.0 % 23/11/2016
Lại Thanh Huyền 899480.0 5.242 % 21/11/2016
Tạ Thị Dinh Ủy viên Hội đồng quản trị 825000.0 4.808 % 23/11/2016
Nguyễn Ngọc Quỳnh 660231.0 3.848 % 23/11/2016