Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.39 %
  • Khác
    97.61 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đặng Quang Thái Thành viên Hội đồng quản trị 2000000.0 11.655 % 12/12/2016
Nguyễn Bích Phượng 1759440.0 10.253 % 21/11/2016
Đoàn Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 1688800.0 9.841 % 20/01/2017
Dương Minh Đức Chủ tịch Hội đồng quản trị 1400000.0 8.159 % 20/01/2017
Nguyễn Thanh Hoa 1201200.0 7.0 % 23/11/2016
Lại Thanh Huyền 899480.0 5.242 % 21/11/2016
Tạ Thị Dinh Thành viên Hội đồng quản trị 825000.0 4.808 % 23/11/2016