Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.03 %
  • Khác
    99.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lương Thị Hồng Vân 2110360.0 12.298 % 17/10/2017
Đặng Quang Thái Thành viên Hội đồng quản trị 2000000.0 11.655 % 12/12/2016
Đoàn Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 1593800.0 9.288 % 07/11/2017
Dương Minh Đức Chủ tịch Hội đồng quản trị 1400000.0 8.159 % 20/01/2017
Lại Thanh Huyền 899480.0 5.242 % 21/11/2016