Công ty Cổ phần Tư vấn dự án quốc tế KPF (KPF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.22 %
  • Khác
    98.78 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đoàn Minh Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,808,000 18 % 01/03/2016
Nguyễn Thanh Hoa Ủy viên Hội đồng quản trị 1,092,000 7 % 01/03/2016
Nguyễn Ngọc Quỳnh 780,210 5 % 07/07/2016
Tạ Thị Dinh Ủy viên Hội đồng quản trị 750,000 4.81 % 01/03/2016
Bùi Minh Cường 500,000 3.2 % 01/03/2016