Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.05 %
  • Khác
    99.95 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Kiều Xuân Nam Chủ tịch Hội đồng quản trị 3250000.0 18.939 % 05/12/2017
Vũ Đức Toàn Thành viên Hội đồng quản trị 3250000.0 18.939 % 05/12/2017
Nguyễn Ngọc Quỳnh Thành viên Hội đồng quản trị 2250000.0 13.112 % 14/12/2017
Đặng Quang Thái Thành viên Hội đồng quản trị 2000000.0 11.655 % 12/12/2016
Nguyễn Hoài Anh Thành viên Hội đồng quản trị 1967255.0 11.464 % 08/12/2017