Công ty Cổ phần Mirae (KMR: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    48.15 %
  • Khác
    51.85 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Mirae Fiber Technology 1.2826008E7 22.55 % 30/06/2016
Korea Investment & Securities Co. Ltd 5731767.0 10.077 % 11/01/2018
Shin Young Sik Chủ tịch Hội đồng quản trị 5177077.0 9.102 % 31/12/2015
PYN FUND MANAGEMENT LTD 2573752.0 4.525 % 26/08/2016
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt 2136265.0 3.756 % 18/06/2015