Công ty Cổ phần Mirae (KMR: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    53.98 %
  • Khác
    46.02 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Mirae Fiber Technology 11,660,008 23.86 % 30/06/2015
Shin Young Sik Chủ tịch Hội đồng quản trị 5,177,077 10.59 % 31/12/2015
Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 2,573,752 5.27 % 26/08/2016
Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt 2,136,265 4.37 % 18/06/2015