Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh kim khí (KKC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.25 %
  • Khác
    88.75 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đoàn Trung Hà Phó Tổng Giám đốc 638400.0 13.752 % 27/04/2017
Đào Trọng Khôi Đại diện công bố thông tin 552702.0 11.906 % 30/06/2015
Ngô Văn Đát 552702.0 11.906 % 31/12/2014
Hà Cương Quyết 552702.0 11.906 % 31/12/2014
PTRAMESCO 507700.0 10.936 % 30/06/2015