Công ty cổ phần Khí cụ Điện 1 (KIP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam 2245345.0 49.24 % 22/01/2016
CTCP Quản lý quỹ Việt Cát 579551.0 12.709 % 31/03/2017
Hoàng Đình Phẩm Thành viên Hội đồng quản trị 227097.0 4.98 % 22/01/2016