Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa (KHW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    79.37 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    20.63 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa 2.06E7 79.373 % 20/11/2016
REE CORP. 4060600.0 15.646 % 20/11/2016