Công ty Cổ phần Kiên Hùng (KHS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.84 %
  • Khác
    99.16 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Quốc Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 2665560.0 24.912 % 02/11/2017
Lâm Thị Hương Mai 1436777.0 13.428 % 02/11/2017
VIETINBANKSC 1168561.0 10.921 % 28/09/2018
Trịnh Quang Tiến 845150.0 7.899 % 02/11/2017
Trần Quốc Hùng Phó Tổng Giám đốc 636700.0 5.95 % 02/11/2017
Dương Công Trịnh Phó Tổng Giám đốc 350000.0 3.271 % 02/10/2017
Nguyễn Thị Huyền Trang 350000.0 3.271 % 02/11/2017