Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.53 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    21.29 %
  • Khác
    27.18 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Điện lực Miền Trung 2.1411427E7 53.46 % 30/06/2015
Samarang Unicts - Samarang Asian Properity 3376960.0 8.432 % 14/11/2017