Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.53 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    21.06 %
  • Khác
    27.41 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Điện lực Miền Trung 21,411,427 53.46 % 30/06/2015
Samarang Unicts - Samarang Asian Properity 3,376,960 8.43 % 14/11/2017
America LLC 2,038,270 5.09 % 08/03/2019