Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kiên Giang (KGU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.3 %
  • Khác
    86.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần tập đoàn Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang 524392.0 35.204 % 25/10/2016
Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang 472869.0 31.745 % 25/10/2016
America LLC 197200.0 13.239 % 03/10/2018
Công ty TNHH MTV Nam Dương 118000.0 7.922 % 25/10/2016