Công ty cổ phần Đầu tư HP Việt Nam (KDM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.47 %
  • Khác
    97.53 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Thị Mến 370500.0 5.218 % 17/07/2017
Phạm Thị Phúc 297100.0 4.185 % 06/02/2017
Nguyễn Ngọc Anh 286500.0 4.035 % 29/12/2016