Công ty cổ phần Đầu tư HP Việt Nam (KDM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.36 %
  • Khác
    99.64 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Khánh Trình Chủ tịch Hội đồng quản trị 360000.0 5.07 % 21/12/2018
Khiếu Xuân Khương Thành viên Hội đồng quản trị 360000.0 5.07 % 21/12/2018
Cao Hoài Thanh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 360000.0 5.07 % 21/12/2018