Công ty cổ phần Đầu tư HP Việt Nam (KDM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    47.82 %
  • Khác
    52.18 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Huang Yong Mei Chủ tịch Hội đồng quản trị 1521500.0 21.43 % 01/06/2018
Lin Jie Lin Thành viên Hội đồng quản trị 963000.0 13.563 % 01/06/2018