Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Long Thành (KDM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.28 %
  • Khác
    99.72 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trịnh Thị Chung 540000.0 7.606 % 15/01/2016
Nguyễn Ngọc Anh 286500.0 4.035 % 29/12/2016
Trịnh Bá Toàn 229700.0 3.235 % 09/01/2017