Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa (KCE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.34 %
  • Khác
    99.66 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa 465000.0 31.0 % 30/06/2014
Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang 390000.0 26.0 % 30/06/2014
Võ Trị Phó Tổng Giám đốc 173395.0 11.56 % 15/06/2018