Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Kiên Giang (KBE: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang 246,200 20 % 30/06/2015
Nguyễn Hùng Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 110,080 8.94 % 30/06/2015
Châu Văn Hiếu 108,080 8.78 % 30/06/2015
Lâm Văn Nguyễn Huy Thành viên Hội đồng quản trị 54,230 4.4 % 16/07/2015