Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Kiên Giang (KBE: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang 246200.0 19.999 % 30/06/2015
Nguyễn Hùng Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 110080.0 8.942 % 30/06/2015
Châu Văn Hiếu 108080.0 8.779 % 30/06/2015
Lâm Văn Nguyễn Huy Thành viên Hội đồng quản trị 54230.0 4.405 % 16/07/2015