Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.03 %
  • Khác
    79.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đặng Thành Tâm Chủ tịch Hội đồng quản trị 7.525E7 16.019 % 11/01/2017
Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc 4.186375E7 8.912 % 27/09/2018
PYN FUND MANAGEMENT LTD 2.321339E7 4.942 % 18/10/2017
Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn 1.6875E7 3.592 % 17/04/2014