Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (KAC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.03 %
  • Khác
    99.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Hoàng Minh Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.233528E7 51.397 % 30/06/2015
Nguyễn Minh Trí Thành viên Hội đồng quản trị 1639400.0 6.831 % 30/06/2015
Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Khang Việt 1159560.0 4.832 % 30/06/2015
Châu Mỹ Linh Phó Tổng Giám đốc 999444.0 4.164 % 30/06/2015