Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    44.63 %
  • Khác
    55.37 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
DI Asian Industrial Fund L.p 1.9410666E7 17.254 % 07/08/2014
Lê Văn Hướng 1.1146677E7 9.908 % 30/06/2015
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 9142770.0 8.127 % 15/02/2017
Vietnam Equity Holding 7072041.0 6.286 % 02/07/2015
Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam 4458380.0 3.963 % 14/12/2016
Balestrand Limited 3646988.0 3.242 % 26/08/2015