Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    41.83 %
  • Khác
    58.17 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
DI Asian Industrial Fund L.p 1.9410666E7 17.254 % 07/08/2014
Lê Văn Hướng 1.1146677E7 9.908 % 30/06/2015
Vietnam Equity Holding 7072041.0 6.286 % 02/07/2015
Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 6855200.0 6.094 % 01/12/2016
Balestrand Limited 3646988.0 3.242 % 26/08/2015