Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    47.86 %
  • Khác
    52.14 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
DI Asian Industrial Fund L.p 1.9410666E7 17.254 % 07/08/2014
PYN FUND MANAGEMENT LTD 1.237706E7 11.002 % 06/02/2018
Lê Văn Hướng 1.1146677E7 9.908 % 30/06/2015
Vietnam Equity Holding 6750001.0 6.0 % 23/08/2018
Balestrand Limited 3646988.0 3.242 % 26/08/2015