Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    40.86 %
  • Khác
    59.14 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
DI Asian Industrial Fund L.p 19,410,666 17.25 % 07/08/2014
Lê Văn Hướng 11,146,677 9.91 % 30/06/2015
Vietnam Equity Holding 7,072,041 6.29 % 02/07/2015
Balestrand Limited 3,646,988 3.24 % 26/08/2015