Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải (JOS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.55 %
  • Khác
    99.45 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Tấn Dương Đại diện công bố thông tin 5199625.0 34.565 % 05/09/2016
Hồ Thị Tú Như Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2345265.0 15.59 % 05/09/2016
Nguyễn Phú Dũng Phó Tổng Giám đốc 2099317.0 13.955 % 05/09/2016
Huỳnh Hải Triều Thành viên Hội đồng quản trị 1565850.0 10.409 % 05/09/2016
SACOMBANK 978935.0 6.508 % 05/09/2016